»¤·ô°Ù¿Æ£º »¤·ôÆ· »¤·ôÆ·ÅÅÐаñ Ë¿¹ÏË® ĥɰ¸à ÃÀ°× ÌìÈ»»¤·ôÆ· Ö²Îﻤ·ôÆ· ºÚÑÛȦ ±£Êª ºÚÍ· »¯×±Ë® ·Àɹ ¾«»ªÒº ì ÃæĤ ÊÕËõë¿× Ãæ˪ ½àÃæ ¿ØÓÍ ìî°ß Ƥ·ô±£Ñø ²¿Î»±£Ñø ·Û´Ì »¤·ôÎóÇø È¥Öå ¾«ÓÍ »¯×±Æ·Æ·ÅÆ Æ¤·ôÃÀ°× ÃÀ°×ʳÎï ÄÐÊ¿ÃÀ°× ÃÀ°×Õë ÑÀ³ÝÃÀ°× ²¹Ë®»¤·ôÆ· ¶»¶» ÑÛ´ü ¿¹Ë¥ÀÏ ´½²¿ÃÀÈÝ ·äÃÛÃæĤ º£ÔåÃæĤ Ï㽶ÃæĤ ÑÛ˪ ¿¹Ñõ»¯ »¤ÊÖ È¥½ÇÖÊ Ò©×± Ö¬·¾Á£ Ãô¸Ð¼¡·ô Çà´º¶» ÃÀ°×¾«»ª ˬ·ôË® ·Àɹ˪ ¾«»ªËØ ×ÔÖÆÃæĤ ˯ÃßÃæĤ È«ÉíÃÀ°× ÃÀ°×·½·¨ ÃÀ°×²úÆ· ÃÀ°×ìî°ß Á³Éϳ¤¶»¶» ¸ÉÐÔƤ·ô »ìºÏÐÔƤ·ô ÓÍÐÔƤ·ô »¤·ô²½Öè Ï´Á³ ´×Ï´Á³ Ï´ÃæÄÌ »ÆºÖ°ß ȸ°ß ºÚÉ«ËØ º¹°ß ÈéÒº ÕäÖé·Û Ƥ·ô°µ»Æ Àá¹µ ÑÛĤ ¼¦Æ¤·ô ÀÏÄê°ß ¿§·È°ß ɹ°ß É«°ß µ­°ß ¾±ÎÆ Ê²Ã´»¤·ôÆ·ºÃ ¾«ÓÍì È¥ºÚÑÛȦ Ôи¾»¤·ôÆ· ÄÐÊ¿»¤·ôÆ· ±£Êª»¤·ôÆ· Ó¤¶ù»¤·ôÆ· »¤·ôÆ·Æ·ÅÆ »¤·ô±£Ñø Á³²¿ÃÀ°× ¿ìËÙÃÀ°× ÃÀ°×±£Êª ±£Êª²úÆ· ÅŶ¾ì ¼¤¹âì «Üöì È¥¶»¿Ó ¶»Ó¡ ¼¦µ°ÃæĤ Çå½àÃæĤ Á³Éϳ¤°ß ÖåÎÆ Ï¸ÎÆ ±Ç×Ó Æ¤·ôºÚ éÏé­ÓÍ ÑÎÏ´Á³ ÎÏţ˪ »¤·ô²úÆ·ÍƼö ±£Êª¾«»ª ȥ̧ͷÎÆ ìîÈÑÉïÎÆ ìîÈÑÉïÎƲúÆ·
»Æ¹ÏÃæĤ | ÕäÖé·ÛÃæĤ | ËáÄÌÃæĤ | Å£ÄÌÃæĤ | ºì¾ÆÃæĤ | µ°ÇåÃæĤ | ÃÀ°×ÃæĤ | ²¹Ë®ÃæĤ | ìî°ßÃæĤ | È¥½ÇÖÊÃæĤ | ºÃÓÃÃæĤ²úÆ·´óÈ« | ÃÀ¼´ÃæĤ | ÏàÒ˱¾²ÝÃæĤ | ÓùÄà·»ÃæĤ | Ë®¹ûÃæĤ | Çü³¼ÊÏÃæĤ | ÃæĤֽ | ÃæĤ·Û | ʲôÃæĤºÃ | ÃæĤÔõôÓà | ÎÏÅ£ÃæĤ | ·¬ÇÑÃæĤ | ÍÁ¶¹ÃæĤ | ·ä¶¾ÃæĤ | ÄÐÊ¿ÃæĤ | È¥ÖåÃæĤ | ²£ÄòËáÃæĤ | ²ÏË¿ÃæĤ | ѹËõÃæĤ | ¼¦µ°Å£ÄÌÃæĤ | ele˯ÃßÃæĤ | ÃæĤÍƼö | ºìÌÇÃæĤ | Ãæ·ÛÃæĤ | ÃæĤÅÅÐаñ | ¿ÉÀ³Ë¿ÃæĤ | Ò»Ò¶×ÓÃæĤ | AHCÃæĤ | ÑÅÑúÃæĤ | É­ÌïÃæĤ | «ÜöÃæĤ | Ó¤¶ùÃæĤ | Ë®¹âÕëÃæĤ |
²¹Ë®ÃæĤ°Ù¿Æ
[ ÈÈÃÅרÇø ]